top of page

PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

Pre – Fundamental Maths (5.6 – 6 Yrs)

Pre – Fundamental Maths (5.6 – 6 Yrs)

What Do We Teach?

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

วิดีโอแนะนำสถาบัน Play Academy

1. รายละเอียดหลักสูตร Pre – Fundamental Maths

พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลาน เข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อพาบุตรหลานเข้าประเมินพัฒนาการและทักษะ โทร. 083-596-5596

หลักสูตร Pre-Fundamental Maths

 

  • เหมาะสําหรับเด็กอายุ 5.6 - 6 ขวบ (ช่วงชั้นอนุบาล 2 - 3)

  • ระยะเวลาเรียน 20 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

  • เรียนครั้งละ : 1.5 ชั่วโมง

  • ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

  • เหมาะสำหรับเด็กไทยที่เรียนในหลักสูตร EP / Bilingual และภาษาไทยที่ต้องการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน

Pre Fundamental Maths เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 5.6 – 6 ขวบ (ช่วงชั้นอนุบาล 2 – 3) ที่เน้นให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี มีความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง

 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด Concrete – Pictorial – Apply (ลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม – เห็นภาพชัดเจน – ประยุกต์ใช้เป็น) โดยใช้ของเล่น สื่อการศึกษา และบอร์ดเกมทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

 

เพื่อให้เด็กได้ลงมือพิสูจน์องค์ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสของตนเอง ไม่เน้นการท่องจำหรือเร่งเรียนโดยที่เด็กไม่เข้าใจจริง เมื่อเด็กได้ลงมือทำเด็กจะเห็นภาพชัดเจนถึงที่มาที่ไปของผลลัพธ์ นอกจากนั้น ยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเรียนทั้งในปัจจุบันรวมถึงปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย

 

เนื้อหาในการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่จำนวนนับ การแทนค่าจำนวนด้วยสัญลักษณ์ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ การเปรียบเทียบจำนวน เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เส้นจำนวน เทคนิคการบวกและลบในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการตีความโจทย์ปัญหา เป็นต้น

 

เด็กจึงได้เรียนเนื้อหาที่ครบถ้วน สมวัย ละเอียด ไม่รีบเร่ง มีเวลาทำความเข้าใจแต่ละหัวข้ออย่างเต็มที่ และไล่เนื้อหาในแต่ละหัวข้อจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้น ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจจริง รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถ สนุกที่จะได้แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจเมื่อเขาทำได้ด้วยตนเอง

 

 

 

2. ค่าเรียนในหลักสูตร Pre-Fundamental Maths

จำนวนครั้งที่สมัคร
เรียนครั้งละ
รวมเวลาเรียน
20 ครั้ง
1.5 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
ค่าเรียน
21,500 บาท

3. ระเบียบการชำระเงิน

สถาบัน Play Academy รับชำระค่าเรียนผ่าน I – Banking หรือโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยสำรองเงินสดไว้ในบัญชีที่สะดวกโอน กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ 5

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ชื่อบัญชี บจ. เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี  089-7-08595-7

4. ระเบียบการนัดหมายเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการ

  1. ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  2. เมื่อทำการนัดหมายวัน – เวลาเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการแล้ว ให้ชำระค่าประเมินทักษะ 4,000 บาท เข้ามาที่บัญชีของสถาบันฯ

  3. ค่าประเมินทักษะที่ผู้ปกครองชำระเข้ามามิได้สูญเปล่า เมื่อท่านทำการสมัครเรียนจะนำเงินจำนวนนี้ไปหักลบกับค่าเรียนเพื่อชำระเฉพาะส่วนต่างต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลและนัดหมายเพื่อทำการประเมินพัฒนาการได้ที่ครูปุ๊ก โทร. 083-596-5596

bottom of page