top of page

หลักสูตร PBL & Life Skill
สำหรับเด็กอายุ 7 - 11 ขวบ

เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสมอง EF และกระบวนการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กวัยประถมศึกษาโดยใช้บอร์ดเกมและการเล่นเป็นกลุ่มเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผู้เรียน ทักษะชีวิตในหลักสูตร PBL & Life Skill ครอบคลุมตั้งแต่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Creativity (ความคิดยืดหยุ่น) Communication (การสื่อสาร) และ Collaboration (การร่วมมือกับผู้อื่น) คุณลักษณะทั้ง 4 นี้ (4C) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และความสุขในชีวิตโดยต้องพัฒนาควบคู่กับทักษะสมอง EF เพื่อให้เด็กควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมตามวัย

Course Description
รายละเอียดหลักสูตร

PBL ย่อมาจาก Problem - based Learning หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Life Skills หมายถึง ทักษะชีวิต

หลักสูตร PBL & Life Skills จึงมุ่งเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น วางแผน แก้ปัญหาได้ บริหารจัดการอารมณ์เป็น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไปคือเด็กที่ต้องใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รูปแบบการใช้ชีวิต และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สร้างเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ดี เก่ง และมีสุขได้ในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้

World Economic Forum ได้ประกาศให้พ่อแม่และผู้ทำงานกับเด็กตระหนักถึงศักยภาพสำคัญ (Competency) ที่เด็กต้องมีเพื่อใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างราบรื่น เรียกว่า 4C หรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย

Critical Thinking (Problem - Solving Skill) การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น

Creativity (ความคิดยืดหยุ่น คิดหลากหลาย)

Communication (ความสามารถในการสื่อสาร)

Collaboration (ความร่วมมือกับผู้อื่น)

ศักยภาพเหล่านี้จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับทักษะสมอง EF ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า (Pre-frontal Cortex) เพื่อควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทักษะ EF มี 9 ด้าน ได้แก่

- Working Memory (การจําเพื่อใช้งาน)
- Self-Control (การควบคุมตัวเอง)
- Shift / Cognitive Flexibility (การยืดหยุ่นความคิด ปรับตัวเป็น)


- Focus (ความจดจ่อต่อกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า)
- Emotional Control (การควบคุมอารมณ์)
- Self-monitoring (การติดตามประเมินตนเอง อะไรที่พลาดแล้วจะไม่พลาดซ้ำ)


- Initiating (คิดและกล้าตัดสินใจลงมือทำ)
- Planning & Organizing (การวางแผน จัดลำดับความสำคัญเป็น)
- Goal-directed Persistence (มีความเพียรพยายาม มุ่งสู่เป้าหมาย)


ทั้ง 4C และ EF เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมีเพราะมีความเชื่อมโยงกับการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และความสุขในชีวิตอย่างแนบสนิท

Class Agenda
เนื้อหาหลักโดยสังเขป

การเรียนการสอนในทุกครั้งประกอบด้วย

1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด

2. กิจกรรมพัฒนา Critical Thinking, Creativity, Communication และ Collaboration

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF

ตลอดหลักสูตร ยังสอดแทรกความเพียรพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตระหนักรู้และไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยอารมณ์ที่เบิกบานและเด็กได้เรียนรู้ทักษะเหล่านี้จากภายในของตนเอง

Learning Goals
เป้าหมายของหลักสูตร

สร้างเด็กที่คิดวิเคราะห์เป็น วางแผน แก้ปัญหาได้ ทำงานเป็นทีมเป็น มีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญยิ่งที่เด็กในศตวรรษที่ 21 ต้องมี ในแต่ละครั้งกิจกรรมจะประกอบด้วย

1. เกมเล่นคนเดียว (Single Game) เพื่อพัฒนา Critical Thinking และ EF

2. เกมเล่มเป็นทีม (Group Game) เพื่อพัฒนา Collaboration, Creativity, Communication และ EF

3. เกม Entertainment เพื่อพัฒนา Communication และ EF

Assessment
การประเมินผลผู้เรียน

ครั้งที่ 1 : ประเมินทักษะ 4C และ EF
ครั้งที่ 2 : Pre - Test โดยใช้แบบทดสอบและการลงมือทำ
ครั้งที่ 3 : Post - Test โดยใช้แบบทดสอบและการลงมือทำ

Homework
การบ้าน

ไม่มี

Time Commitment
ระยะเวลาและอายุการเรียน

มีอายุการเรียน 1 ปี

หลักสูตร PBL & Life Skills
(7 – 11 Yrs)

icon_edited.png

ตลอดหลักสูตรเรียน 40 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.003.png

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.001.png

เรียนครั้งละ 2 ชม.

PlayAcademyThailand.com - icon.004.png

เรียนกลุ่มละ 6 คน

PlayAcademyThailand.com - icon.006.png

ค่าเรียน 48,000 บ.
มีอายุการเรียน 1 ปี

สอบถาม / นัดประเมินพัฒนาการ

@playacademy

(24 ชั่วโมง ทุกวัน)

083 596 5 596

(09:00 - 21:00 น. ทุกวัน)

Schedule
ตารางเรียน

เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน
(วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น.

Parent Review
เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง

Curriculum Supervisor
ครูผู้จัดการคุณภาพหลักสูตร

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร
(M.Sc in Mental Health)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy