top of page

Policies

Terms of Service

 1. การประเมินพัฒนาการและทักษะในทุกหลักสูตรของสถาบัน Play Academy ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคและไม่มีการให้ยาแต่อย่างใด
   

 2. การเรียนการสอนและทุกหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ / ทักษะและป้องกันความผิดปกติของพัฒนาการ / ทักษะ ไม่มีการรักษาโรคแต่อย่างใด
   

 3. กรณีแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์วินิจฉัยประเด็นพัฒนาการล่าช้าและโรคสมาธิสั้น ทางสถาบันขอพิจารณาจากใบรับรองแพทย์และอาการที่เด็กเป็นอยู่ว่าสามารถรับเข้าการช่วยเหลือจากสถาบันต่อไปได้หรือไม่
   

 4. การช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในระดับที่ทางสถาบันช่วยเหลือได้นั้นจะมีการกระตุ้นประสาทสัมผัส ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมือตาสัมพันธ์รวมถึงพัฒนาทักษะการฟังและการพูดแต่ไม่มีการทำอรรถบำบัดแต่อย่างใด
   

 5. การช่วยเหลือเด็กโรคสมาธิสั้นในระดับที่ทางสถาบันช่วยเหลือได้นั้นจะเป็นการฝึกความจดจ่อผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำโดยใช้ของเล่น บอร์ดเกม และเกมการศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก

About Play Academy - 2_edited.jpg

ระเบียบปฏิบัติสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

 1. เมื่อสมัครเรียนแล้วไม่มีการคืนเงินในทุกกรณียกเว้นกรณีสถาบันปิดกิจการ
   

 2. ไม่มีการโอนสิทธิ์การเรียนให้กับผู้อื่น
   

 3. กรณีหยุดเรียน กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากจำนวนของผู้เรียนมีผลต่อการเตรียม การสอนของครู หากหยุดโดยไม่มีการลาโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์หักคาบเรียนครั้งที่ไม่มีการแจ้งลา
   

 4. ทางโรงเรียนขอร่วมมือจากผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเรียนสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   

 5. ผู้สมัครเรียน 40 ครั้ง มีอายุการเรียนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่เข้าเรียนวันแรก
   

 6. กรณีหยุดเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนชดเชยตามระดับชั้นของผู้เรียนได้ในวันอื่นๆ ตามตารางที่โรงเรียนมีอยู่ในรอบสัปดาห์โดยแจ้งนัดหมายกับโรงเรียนล่วงหน้า
   

 7. หากโรงเรียนเป็นผู้หยุดการเรียนการสอนโรงเรียนจะขยายระยะเวลาการหมดอายุการเรียนออกไปตามระยะเวลาที่โรงเรียนเป็นฝ่ายหยุด
   

 8. กรณีผู้เรียนหยุดเรียนบ่อยครั้ง โดยไม่มีการแจ้งกับทางโรงเรียนและโรงเรียนทำการติดต่อไปหาท่านแล้วยังคงติดต่อไม่ได้ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์มอบที่นั่งให้กับผู้เรียนอื่น ท่านสามารถเลือกตารางเรียนได้ใหม่ตามรอบที่โรงเรียนเปิดให้บริการ
   

 9. กรณีมาสายทางโรงเรียนไม่มีการชดเชยเวลา
   

 10. ทางโรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนทุกครั้ง ขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้าฟังการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
   

 11. เอกสารทุกรายการที่ทางสถาบันออกให้ เช่น บัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบเสร็จรับเงิน ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองเก็บไว้กับตัวท่านเองกรณีสูญหายและต้องออกเอกสารใหม่จะมีค่าใช้จ่ายรายการละ 200 บาท

bottom of page