top of page
2_edited.jpg

Preventive Measures of Covid-19
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19
และโรคติดต่ออื่นๆ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสและโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆ สถาบัน Play Academy จึงมีมาตรการป้องกันโรคตามคำแนะนำของ รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช และขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.  มาตรการป้องกันด้านการใช้สถานที่
 
1.1  กรุณาส่งนักเรียนที่หน้าประตูสถาบันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณสถาบัน
 
1.2  ผู้ปกครองจะกลับมาที่หน้าประตูสถาบันเพื่อรับฟังการประเมินท้ายคาบ 3 นาทีล่วงหน้าก่อนเวลาเลิกเรียน
 
1.3  ทางสถาบันยังคงมีการรายงานผลการประเมินท้ายคาบทุกครั้งโดยมีการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 
1.4  ทางสถาบันงดจุดสัมผัสบริเวณส่วนกลาง เช่น มุมของเล่นอิสระ หนังสือนิทาน เป็นต้น
 
1.5  ทุกครั้งที่ทำการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละคาบจะมีการทำความสะอาดสื่อการเรียนและเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามด้วยการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรควันละ 4 รอบ

EXPECTED.jpg

2.  มาตรการป้องกันด้านสุขภาพร่างกาย
 
2.1  ผู้ปกครองกรุณานำส่งเอกสารการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (ส่งเป็นรูป) ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน โดยส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากมีการรับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นต้นไป สามารถส่งเพิ่มเติมได้ภายหลัง
 
2.2  กรุณาสวมหน้ากากอนามัยทั้งตัวท่านเองและบุตรหลานตลอดเวลา
 
2.3  แสดงผลการตรวจ ATK ของนักเรียนอย่างน้อยภายใน 24 – 48 ช.ม. ก่อนเข้าเรียน สามารถเลือกตรวจได้วิธีใดวิธีหนึ่งระหว่างการตรวจแบบ Nosal Swab (เก็บสารคัดหลั่งที่เยื่อบุโพรงจมูก) หรือตรวจแบบน้ำลาย หลังจากนั้น ส่งรูปผลการตรวจพร้อมระบุชื่อเล่นของนักเรียนและวันที่ตรวจเข้ามาที่ LINE ที่ชื่อว่าแจ้งขาด ลา มาสาย ของสถาบัน
 
2.4  กรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 3 ขวบหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการตรวจ ATK ด้วยวิธีใดๆได้ ขอให้ผู้ปกครองนำส่งรูปผลการตรวจ ATK ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอย่างน้อย 24 – 48 ช.ม.
 
2.5  นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เข้ามาในสถาบัน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสเป็นต้นไปจะต้องขอให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน

6.jpg

3.  มาตรการการป้องกันด้านบุคลากรของสถาบัน
 
3.1  ครูและบุคลากรของสถาบัน Play Academy ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็มแล้ว
 
3.2  มีการตรวจ ATK โดยวิธี Nosal Swab สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ทุกวันอังคารและวันศุกร์)
 
3.3  ครูและบุคลากรทุกคนอยู่ภายใต้มาตรการลดการสัมผัสร่วมทุกกรณี เช่น ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกช้อน ส้อมและแก้วน้ำ เป็นต้น หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่ส่งรูปหลักฐานการรับวัคซีนและผลตรวจ ATK ที่ถูกต้องของนักเรียน ทางสถาบัน  ขออนุญาตงดการทำเรียนการสอนในครั้งนั้น

 

 

มาตรการข้างต้นดำเนินอย่างเคร่งครัดเพื่อการป้องกัน ควบคุม และความปลอดภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร และสังคม

bottom of page