top of page

หลักสูตร Fundamental Math
สำหรับเด็กอายุ 5.6 - 6.6 ขวบ

หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชัั้น อ.3 ถึง ป.1 ช่วงต้นเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่จำนวนและตัวเลข ค่าประจำหลักไม่เกิน 100 จำนวนคู่ - คี่ การเปรียบเทียบจำนวน การบวก การลบ รูปเรขาคณิต แบบรูปซ้ำ เงินและค่าของเงิน แผนภูมิรูปภาพ การวัดความยาว การชั่ง เศษส่วน เวลาและนาฬิกา เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำ เห็นเป็นภาพ เข้าใจจริงและประยุกต์ใช้งานได้

Course Description
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Fundamental Math เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ สร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม เนื้อหาทุกหัวข้อเรียนผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรม (Concrete) จดจําเป็นภาพได้ (Pictorial) และประยุกต์ใช้หาคําตอบทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง (Apply) จัดการศึกษาผ่านการเล่นและการลงมือทำโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ของเล่น และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน
.
หลักสูตร Fundamental Math พัฒนาขึ้นจากเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปกับการจัดเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาหลักสูตรจึงละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อ และเนื้อหาตามความง่ายถึงซับซ้อนตามลำดับ

Class Agenda
เนื้อหาหลักโดยสังเขป

No.1 : การนับจำนวน การเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ
No.2 : การใช้เส้นจำนวน
No.3 : ตัวเลขที่หายไป
No.4 : จำนวนคู่ - คี่
No.5 : เครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับ
No.6 : เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า
No.7 : การเรียงลำดับจำนวนน้อย - มากหรือมาก - น้อย
No.8 : การเพิ่มและลดจำนวน
No.9 : แบบรูปซ้ำเรื่องการเพิ่มและลดจำนวน
No.10 : การแบ่งเท่าๆกัน
No.11 : รูปเรขาคณิต
No.12 : แบบรูปซ้ำและความสัมพันธ์
No.13 : แผนภูมิรูปภาพ
No.14 : การบวกจำนวนแบบทดและไม่ทด
No.15 : การลบจำนวนแบบทดและไม่ทด
No.16 : การวัดความยาว
No.17 : การวัดน้ำหนัก
No.18 : ขนาดและพื้นที่
No.19 : การตวง
No. 20 : ตำแหน่งและลำดับที่
No.21 : เงินตราและค่าของเงิน
No.22 : เศษส่วน
No.23 : วัน เวลา นาฬิกา

Learning Goals
เป้าหมายของหลักสูตร

เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ สร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม เนื้อหาทุกหัวข้อเรียนผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรม (Concrete) จดจําเป็นภาพได้ (Pictorial) และประยุกต์ใช้หาคําตอบทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง (Apply) จัดการศึกษาผ่านการเล่นและการลงมือทำโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ของเล่น และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

Assessment
การประเมินผลผู้เรียน

ครั้งที่ 1 : ประเมินวัดระดับความรู้ด้านคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 2 : Pre - Test โดยใช้แบบทดสอบ
ครั้งที่ 3 : Post - Test โดยใช้แบบทดสอบ

Homework
การบ้าน

มีการบ้านทุกครั้ง
ตามหัวข้อประจำสัปดาห์

Time Commitment
ระยะเวลาและอายุการเรียน

มีอายุการเรียน 1 ปี

หลักสูตร Fundamental Maths
(5.6 – 6.6 Yrs)

icon_edited.png

ตลอดหลักสูตรเรียน 40 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.003.png

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.001.png

เรียนครั้งละ 2 ชม.

PlayAcademyThailand.com - icon.004.png

เรียนกลุ่มละ 6 คน

PlayAcademyThailand.com - icon.006.png

ค่าเรียน 48,000 บ.
มีอายุการเรียน 1 ปี

สอบถาม / นัดประเมินพัฒนาการ

@playacademy

(24 ชั่วโมง ทุกวัน)

083 596 5 596

(09:00 - 21:00 น. ทุกวัน)

Schedule
ตารางเรียน

เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน
(วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น.

Curriculum Supervisor
ครูผู้จัดการคุณภาพหลักสูตร

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร
(M.Sc in Mental Health)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy

bottom of page