top of page

รู้จักสถาบัน Play Academy

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.001.png

"Play" คือ เล่น

"Academy" คือ สถาบันการศึกษา

 

Play Academy จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เล่นและลงมือทำจริง (Activity & Experience-based Learning) เพื่อส่งเสริมการทำงานของสมองเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการพัฒนาสมองส่วนหน้า (Pre-frontal Cortex) หรือ EF ให้ทำงานควบคู่ไปกับสมองส่วนอื่นๆ โดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา บอร์ดเกม และอุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

 

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 1.9 - 11 ขวบซึ่งเป็นช่วงวัยที่สมองมีสัดส่วนการพัฒนาสูงสุดในชีวิต และเป็นช่วงก่อนที่สมองจะกำจัดเส้นใยสมองที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้คงเหลือเฉพาะเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อที่ทำงานอยู่เสมอเท่านั้น ศักยภาพของสมองในช่วง 10 ปีแรกของชีวิตนี้เองที่จะเป็นรากฐานของชีวิตทั้งชีวิตต่อไปทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

PA dice _edited.png

ลูกเต๋าขนาดใหญ่สีสวยที่มีฐานมั่นคงคือสัญลักษณ์ของ Play Academy เพราะ ลูกเต๋าถูกนำมาเป็นอุปกรณ์การเล่นของเล่นและบอร์ดเกมอย่างเป็นสากล เมื่อเด็กได้เห็นก็ดลใจให้นึกถึงความสนุกสนานและความสุขจากการเล่น เต๋าของ Play Academy ตั้งตรงตระหง่านมั่นคงเพราะต้องการให้เด็กมีพื้นฐานในวัยเด็กที่มั่นคงแข็งแกร่งทั้งฐานกาย ฐานจิต และฐานคิด

 

สถาบัน Play Academy บริหารงานโดยบริษัท เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ไม่มีสาขาอื่นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครตลอดปี

 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) Play Academy มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักเรียนตลอดปีจำนวน 4 หลักสูตร แบ่งตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อายุหรือพัฒนาการของเด็ก ได้ดังต่อไปนี้

1 หลักสูตร Brain & Sensory

 

สำหรับเด็กอายุ 1.9 - 3 ขวบขึ้นไป

(ช่วงเตรียมอนุบาลหรือก่อนเข้าอนุบาล)

 

เน้นการสร้างสมองคุณภาพและพัฒนาการที่สมวัยด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา (Cognitive) กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำงานของมือและตาให้สัมพันธ์กัน พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร สมาธิ และเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์และสังคมเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

 

2. หลักสูตร Active Brain

 

สำหรับเด็กอายุ 3.6 - 6.6 ขวบ (ช่วงอนุบาล 1 - 3)

รับนักเรียนกลุ่มละ 4 คน

 

เน้นการพัฒนาเชาวน์ปัญญา ทักษะการคิด ทักษะสมอง EF สมาธิและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 

 

หลักสูตร Active Brain แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับ Starter (อายุ 3.6 - 4.6 ขวบ)

  • ระดับ Intermediate (อายุ 4.6 - 5.6 ขวบ)

  • ระดับ Advance (อายุ 5.6 - 6.6 ขวบ)

 

3. หลักสูตร PBL & Life Skills

 

สำหรับเด็กอายุ 7 - 11 ขวบ (ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)

รับนักเรียนกลุ่มละ 6 คน

 

เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา คิดยืดหยุ่นเป็น คิดอย่างมีกระบวนการ ทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารกับผู้อื่นเป็น สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำของตนเองได้รวมถึงสร้างเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร์ PlayMaths

 

สำหรับเด็กอายุ 5.6 - 9.6 ขวบ (เนื้อหาครอบคลุมประถมศึกษาปีที่1 - 3)

รับนักเรียนกลุ่มละ 6 คน

 

เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ สร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม เนื้อหาทุกหัวข้อเรียนผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรม (Concrete) จดจําเป็นภาพได้ (Pictorial) และประยุกต์ใช้หาคําตอบทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง (Apply)

เป้าหมายของ Play Academy

 

Play Academy มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะทักษะชีวิตให้แก่เด็กเพื่อเป็นผู้ “คิดดี”และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง บริหารจัดการอารมณ์เป็นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 อันเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

bottom of page