PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

 

HOME

รู้จักสถาบัน Play Academy

``Play`` คือ เล่น

``Academy`` คือ สถาบันการศึกษา

 

Play Academy จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เล่นและลงมือทำจริง (Activity & Experience-based Learning) เพื่อส่งเสริมการทำงานของสมองเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการพัฒนาสมองส่วนหน้า (Pre-frontal Cortex) หรือ EF ให้ทำงานควบคู่ไปกับสมองส่วนอื่นๆ โดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา บอร์ดเกม และอุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 1.9 – 11 ขวบซึ่งเป็นช่วงวัยที่สมองมีสัดส่วนการพัฒนาสูงสุดในชีวิต และเป็นช่วงก่อนที่สมองจะกำจัดเส้นใยสมองที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้คงเหลือเฉพาะเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อที่ทำงานอยู่เสมอเท่านั้น ช่วง 10 – 11 ปีแรกของชีวิตจึงเป็นโอกาสล้ำค่าที่พ่อแม่จะสร้างรากฐานด้านการคิดวิเคราะห์ การวางแผน แก้ปัญหา ความเพียรพยายาม วินัย จริยธรรมรวมถึงการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้กับลูกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน การศึกษา และการทำงานในระยะยาว

 

ลูกเต๋าลูกใหญ่สีสวยที่มีฐานมั่นคงจึงเป็นสัญลักษณ์ของ Play Academy เพราะ ลูกเต๋าถูกนำมาเป็นอุปกรณ์การเล่นของเล่นและบอร์ดเกมอย่างเป็นสากล เมื่อเด็กได้เห็นก็ดลใจให้นึกถึงความสนุกสนานและความสุขจากการเล่น เต๋าของ Play Academy ตั้งตรงตระหง่านมั่นคงเพราะต้องการให้เด็กมีพื้นฐานในวัยเด็กที่มั่นคงแข็งแกร่งทั้งฐานกาย ฐานจิต และฐานคิด

 

 

 

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

ครูปุ๊กเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีสุขได้อย่างสง่างามจากโลกภายในนั้น เด็กต้องโตอย่างเป็นลำดับขั้น ได้ทำในสิ่งที่ควรทำตามวัย ได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่สำคัญในแต่ละช่วงวัย (ทุกช่วงวัยมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำและถ้าพ้นจากช่วงเวลาที่ควรได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ยากที่จะให้เด็กหวนมาฝึกสิ่งที่เด็กข้ามไป) สิ่งที่ครูตระหนักได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรของ Play Academy ที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กอายุ 1.9 – 11 ขวบเพื่อสร้างเด็กที่พัฒนาการสมวัย มีเชาวน์ปัญญาดี รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน – แก้ปัญหาเป็น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยในทุกลำดับขั้นของแต่ละช่วงวัย เราได้นำกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งประสาทสัมผัส สมอง กล้ามเนื้อ สายตา และทักษะการคิดในแต่ละช่วงวัยเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างถูกทาง ไม่ข้ามขั้นตอนเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบเร่ง บีบอัด และเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยอารมณ์ที่มีความสุขโดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา บอร์ดเกม สื่อการศึกษา และอุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

ครูปุ๊ก – ชลมาศ คูหารัตนากร

นักจัดกระบวนการเรียนรู้ นักสุขภาพจิตเด็ก และผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy

 

 

 

PRESS & PUBLICITY

รายการคมธรรมประจำวัน

ถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาราม ได้กล่าวถึงครูปุ๊กในฐานะผู้เขียนบทความหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" โดยท่านได้นำเนื้อหาของบทความดังกล่าวมาเล่าให้พ่อแม่ทั่วประเทศเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ และวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจค่ะ

 

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นพระที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบสร้างคนจากครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง และบทความในหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" เป็นบทความที่ท่านให้ความสำคัญถึงประโยชน์ต่อการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ค่ะ

 

ครูปุ๊กขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้า และขอขอบพระคุณทีมงาน "คมธรรมประจำวัน" ในรายการเช้านี้ที่หมอชิต มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ติดตามการทำงานของ Play Academy และให้เกียรติแก่ ครูปุ๊ก-เด็กๆ ให้เป็นสะพานส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทยต่อไปค่ะ

 

 

 

รายการรักลูกให้ถูกทาง

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณลอร่า - ศศิธร วัฒนกุล

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ