HOME

รู้จักสถาบัน Play Academy

"Play" คือ เล่น

"Academy" คือ สถาบันการศึกษา

 

Play Academy จึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เล่นและลงมือทำจริง (Activity & Experience-based Learning) เพื่อส่งเสริมการทำงานของสมองเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการพัฒนาสมองส่วนหน้า (Pre-frontal Cortex) หรือ EF ให้ทำงานควบคู่ไปกับสมองส่วนอื่นๆ โดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา บอร์ดเกม และอุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

 

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 1.9 - 11 ขวบซึ่งเป็นช่วงวัยที่สมองมีสัดส่วนการพัฒนาสูงสุดในชีวิต และเป็นช่วงก่อนที่สมองจะกำจัดเส้นใยสมองที่ไม่ได้รับการกระตุ้นให้คงเหลือเฉพาะเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อที่ทำงานอยู่เสมอเท่านั้น ศักยภาพของสมองในช่วง 10 ปีแรกของชีวิตนี้เองที่จะเป็นรากฐานของชีวิตทั้งชีวิตต่อไปทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

 

ลูกเต๋าขนาดใหญ่สีสวยที่มีฐานมั่นคงคือสัญลักษณ์ของ Play Academy เพราะ ลูกเต๋าถูกนำมาเป็นอุปกรณ์การเล่นของเล่นและบอร์ดเกมอย่างเป็นสากล เมื่อเด็กได้เห็นก็ดลใจให้นึกถึงความสนุกสนานและความสุขจากการเล่น เต๋าของ Play Academy ตั้งตรงตระหง่านมั่นคงเพราะต้องการให้เด็กมีพื้นฐานในวัยเด็กที่มั่นคงแข็งแกร่งทั้งฐานกาย ฐานจิต และฐานคิด

 

สถาบัน Play Academy บริหารงานโดยบริษัท เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ไม่มีสาขาอื่นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครตลอดปี

 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) Play Academy มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักเรียนตลอดปีจำนวน 4 หลักสูตร แบ่งตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อายุหรือพัฒนาการของเด็ก ได้ดังต่อไปนี้

1 หลักสูตร Brain & Sensory

 

สำหรับเด็กอายุ 1.9 - 3 ขวบขึ้นไป

(ช่วงเตรียมอนุบาลหรือก่อนเข้าอนุบาล)

 

เน้นการสร้างสมองคุณภาพและพัฒนาการที่สมวัยด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา (Cognitive) กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำงานของมือและตาให้สัมพันธ์กัน พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร สมาธิ และเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์และสังคมเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

 

2. หลักสูตร Active Brain

 

สำหรับเด็กอายุ 3.6 - 6.6 ขวบ (ช่วงอนุบาล 1 - 3)

รับนักเรียนกลุ่มละ 4 คน

 

เน้นการพัฒนาเชาวน์ปัญญา ทักษะการคิด ทักษะสมอง EF สมาธิและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 

 

หลักสูตร Active Brain แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  • ระดับ Starter (อายุ 3.6 - 4.6 ขวบ)

  • ระดับ Intermediate (อายุ 4.6 - 5.6 ขวบ)

  • ระดับ Advance (อายุ 5.6 - 6.6 ขวบ)

 

3. หลักสูตร PBL & Life Skills

 

สำหรับเด็กอายุ 7 - 11 ขวบ (ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)

รับนักเรียนกลุ่มละ 6 คน

 

เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา คิดยืดหยุ่นเป็น คิดอย่างมีกระบวนการ ทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารกับผู้อื่นเป็น สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำของตนเองได้รวมถึงสร้างเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

4. หลักสูตรคณิตศาสตร์ PlayMaths

 

สำหรับเด็กอายุ 5.6 - 9.6 ขวบ (เนื้อหาครอบคลุมประถมศึกษาปีที่1 - 3)

รับนักเรียนกลุ่มละ 6 คน

 

เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ สร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม เนื้อหาทุกหัวข้อเรียนผ่าน

กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรม (Concrete) จดจําเป็นภาพได้ (Pictorial) และประยุกต์ใช้หาคําตอบทาง

คณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง (Apply)

หลักสูตร PlayMaths พัฒนาขึ้นจากเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปกับการจัดเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรพิเศษเฉพาะช่วงปิดเทอม

 

ค่ายแห่งสติ : เพื่อรู้ ตื่น และเบิกบาน

เป็นค่ายกิจกรรมช่วงปิดเทอมสำหรับเด็กอายุ 6 - 9 ขวบ เน้นบ่มเพาะทักษะสมอง EF และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเชิงจิตวิทยา ค่ายนี้ทำให้เด็กรู้จักตัวเองจากภายในและผู้ปกครองเข้าใจถึงลักษณะนิสัย อารมณ์ และพฤติกรรมของบุตรหลานมากขึ้น

 

เป้าหมายของ Play Academy

 

Play Academy มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะทักษะชีวิตให้แก่เด็กเพื่อเป็นผู้ “คิดดี”และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง บริหารจัดการอารมณ์เป็นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 อันเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

 

 

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

ครูปุ๊กเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีสุขได้อย่างสง่างามจากโลกภายในนั้น เด็กต้องโตอย่างเป็นลำดับขั้น ได้ทำในสิ่งที่ควรทำตามวัย ได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่สำคัญในแต่ละช่วงวัย (ทุกช่วงวัยมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำและถ้าพ้นจากช่วงเวลาที่ควรได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ยากที่จะให้เด็กหวนมาฝึกสิ่งที่เด็กข้ามไป) สิ่งที่ครูตระหนักได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรของ Play Academy ที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กอายุ 1.9 – 11 ขวบเพื่อสร้างเด็กที่พัฒนาการสมวัย มีเชาวน์ปัญญาดี รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน – แก้ปัญหาเป็น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยในทุกลำดับขั้นของแต่ละช่วงวัย เราได้นำกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งประสาทสัมผัส สมอง กล้ามเนื้อ สายตา และทักษะการคิดในแต่ละช่วงวัยเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างถูกทาง ไม่ข้ามขั้นตอนเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบเร่ง บีบอัด และเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยอารมณ์ที่มีความสุขโดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา บอร์ดเกม สื่อการศึกษา และอุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

ด้วยรักจากใจ

 

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร

นักสุขภาพจิตเด็ก

ผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy

 

 

 

PRESS & PUBLICITY

รายการคมธรรมประจำวัน

ถือเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาราม ได้กล่าวถึงครูปุ๊กในฐานะผู้เขียนบทความหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" โดยท่านได้นำเนื้อหาของบทความดังกล่าวมาเล่าให้พ่อแม่ทั่วประเทศเข้าใจด้วยภาษาง่ายๆ และวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจค่ะ

 

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นพระที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบสร้างคนจากครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง และบทความในหัวข้อ "สิ่งที่ควรปลูกฝังให้ลูกก่อนอายุ 8 ขวบ" เป็นบทความที่ท่านให้ความสำคัญถึงประโยชน์ต่อการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ค่ะ

 

ครูปุ๊กขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้า และขอขอบพระคุณทีมงาน "คมธรรมประจำวัน" ในรายการเช้านี้ที่หมอชิต มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ติดตามการทำงานของ Play Academy และให้เกียรติแก่ ครูปุ๊ก-เด็กๆ ให้เป็นสะพานส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทยต่อไปค่ะ

 

 

 

รายการรักลูกให้ถูกทาง

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณลอร่า - ศศิธร วัฒนกุล

ครูปุ๊ก Play Academy Feat. คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ