PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

 

Active Brain : Starter (3+ Yrs)

What Do We Teach?

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนกับบุตรหลาน นอกจากช่วงแรกของการเรียนการสอนที่บุตรหลานยังไม่สามารถปรับตัวได้ดีพอ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปอยู่ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์

วิดีโอแนะนำหลักสูตร Active Brain : Starter

1. รายละเอียดหลักสูตร Active Brain : Starter

พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลาน เข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อพาบุตรหลานเข้าประเมินพัฒนาการและทักษะ โทร. 083-596-5596

 

หลักสูตร Active Brain : Starter

 • เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 - 4 ขวบขึ้นไป (ช่วงชั้นอนุบาล 1 - 2)

 • ระยะเวลาเรียน 40 ครั้ง (เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

 • ค่าเรียน 33,500 บ. (มีอายุการเรียน 1 ปี)

 • ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

หลักสูตร Active Brain : Starter มุ่งเน้นการพัฒนาเชาวน์ปัญญาควบคู่กับการพัฒนา ทักษะสมอง EF โดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา บอร์ดเกมสําหรับเด็ก และอุปกรณ์ต่างๆเป็น เครื่องมือหลักในการเรียนการสอน ในแต่ละครั้ง (ระยะเวลา 1 ช.ม.) ที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะมีกิจกรรม 4 รูปแบบ

หลักสูตรนี้ รับนักเรียนกลุ่มละ 4 คน โดยในแต่ละครั้งที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น จะมีกิจกรรม 4 รูปแบบ ได้แก่

 1. กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญา และทักษะการคิด

 2. พัฒนาทักษะสมอง EF

  • Working Memory (การจําเพื่อใช้งาน)

  • Self-Control (การควบคุมตัวเอง)

  • Shift / Cognitive Flexibility (การยืดหยุ่นความคิด ปรับตัวเป็น)

  • Focus (ความจดจ่อต่อกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า) – Emotional Control (การควบคุมอารมณ์)

 3. ฝึกลีลามือโดยเริ่มจากเส้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย 13 เส้น

 4. การฟังจับใจความตามวัย เช่น ฟังนิทาน คําสั่ง ขั้นตอนในการเล่น กฏกติกา เป็นต้น

 

 

 

2. สิ่งที่ Play Academy อยากให้พ่อแม่ได้ทราบและเข้าใจ

2.1 เชาวน์ปัญญา คืออะไร ?

 

เชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถในการเรียนรู้ การทําความเข้าใจ และให้เหตุผลได้ ยัง ครอบคลุมถึงความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง และปรับตัวเป็นต่อสถาน การณ์ต่างๆได้ดี สิ่งที่วัดความสําเร็จสูงสุดด้านเชาวน์ปัญญาในเด็กคนหนึ่งนั้นไม่ได้วัดจากค่าตัว เลขที่สูงแต่วัดจากความสามารถในการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดภายใต้ เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่

เชาวน์ปัญญาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องที่เด็กคนหนึ่งฉลาดหรือไม่ฉลาด เรียนเก่งหรือเรียนไม่ เก่ง แท้จริงแล้ว เชาวน์ปัญญาคือความสามารถในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดี มีปฏิภาณ ไหวพริบ ทักษะการเอาตัวรอด และแก้ปัญหาไปได้นั่นเอง

Play Academy จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาและทักษะการคิดของเด็กโดยใช้ หัวข้อการเรียนรู้ตามวัยซึ่งหัวข้อเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้รอบตัว การสังเกต การคิดวิเคราะห์ เด็กๆจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆมากถึง 60 หัวข้อ เช่น การสังเกตภาพ การจําอย่างเป็น ระยะ อนุกรม บล็อคลูกบาศก์ การเรียงลําดับเหตุการณ์ เป็นต้น

2.2 ทักษะสมอง EF คืออะไร ?

Executive Functions คือ หน้าที่ของสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุด และ สําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์ สมองส่วนหน้า (Pre-Frontal Cortex) ทําหน้าที่คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา ควบคุมอา รมณ์ ควบคุมการกระทําของตัวเราเองรวมถึงเป็นที่อยู่ของลักษณะนิสัยต่างๆ เช่น เป็นคนที่ มีความเพียรพยายาม มีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีทัศนคติที่ดีต่อการดําเนินชีวิต

“สมองส่วนหน้าจึงทําหน้าที่บริหารจัดการชีวิต”

งานวิจัยของ Child Developing Center แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า เด็กคน ใดก็ตามที่ได้รับการฝึกทักษะสมอง EF จะประสบความสําเร็จในชีวิต (คิดดี คิดเป็น พึ่งพาตัว เองได้ แก้ปัญหา เป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปรับตัวเป็น และมีทักษะที่ดีในการ ทํางาน) มากกว่าเด็กที่ ไม่ได้รับการฝึกมา แม้แต่การที่เด็กสองคนที่มีต้นทุนทางครอบครัว และการศึกษาแบบเดียวกันทุก ประการแล้วเด็กคนหนึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าอีกคนหนึ่งก็เพราะได้รับการ ฝึกทักษะ EF มามากกว่านั่นเอง

EF ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติหากแต่ EF เกิดจากการฝึกฝนอย่างถูกวิธี เด็ก ทุกคนมี ศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะ EF ได้ และช่วงโอกาสทองของชีวิตในการพัฒนา EF คือ ช่วงวัย 3 – 6 ขวบ (วัยอนุบาล) เพราะเป็นช่วงที่สมองมีอัตราส่วนการเจริญเติบโตสูงสุดในชีวิ ตอย่างเห็นได้ชัด เด็กเริ่มทําความเข้าใจสิ่งรอบตัวได้ดี กล้ามเนื้อแข็งแรงมากพอที่จะช่วยเหลือ ตัวเองได้ และมี ทักษะการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นตามลําดับจึงเป็นโอกาสที่พ่อแม่ควรบ่มเพาะ ทักษะสมอง EF ให้ลูก อย่างจริงจัง หากพ้นช่วงวัยนี้ไปแล้ว EF ของมนุษย์แต่ละคนจะไม่ พัฒนาไปมากกว่านั้นอีกแล้วซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูจะปล่อยให้แต่ละ วันของเด็กผ่านพ้นไปอย่างไม่คุ้มค่า

Play Academy ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเชาวน์ปัญญา และทักษะ EF ในเด็กวัยอนุบาลจึงได้จัดทําหลักสูตร Active Brain : Starter – Advance ขึ้น มาโดยนําหัวข้อการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้รอบตัวที่เด็กควรรู้ เชาวน์ปัญญา ทักษะ การคิดวิเคราะห์ การสังเกต ความจํามาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือทํา อย่างเป็นรูปธรรม เด็กจึงได้รับการส่งเสริมให้สมองส่วนหน้าทํางานเชื่อมโยงกับสมองส่วนอื่นๆอย่างมีประ สิทธิภาพ ทําให้เด็กมี Working Memory (ความจําเพื่อนําไปใช้งาน) ที่ดี จดจ่อ (Focus) ได้ ดีตามวัยมีสมาธิสามารถควบคุมตัวเองได้ดี(Self-Control)มีความเพียรพยายาม สามารถ บริหารจัดการอารมณ์ได้ (Emotional Control) ยับยั้ง มีวินัย และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อทํา กิจกรรมร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างสันติ

3. ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตร Active Brain : Starter

 1. สามารถทําความเข้าใจข้อมูลของสื่งที่อยู่รอบตัวได้ไว ไม่ว่าจะเห็นนอกห้องเรียนหรือใน ห้องเรียนก็ตาม