top of page

Entry process and criteria

การประเมินพัฒนาการ

เด็กทุกคนที่จะเข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy จะต้องผ่านการประเมินพัฒนาการ เชาวน์ปัญญา ทักษะสมอง EF ทักษะการคิด สมาธิ พัฒนาการทางอารมณ์ และทักษะการสื่อสาร เพื่อพ่อแม่และผู้ปกครองได้ทราบถึงสภาวะด้านพัฒนาการและทักษะ ณ ปัจจุบันของบุตรหลานว่ามีด้านใดสมวัย ล่าช้าหรือเกินวัย เด็กจะได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกทางต่อไป

 

Play Academy เปิดรับประเมินฯเป็นประจำทุกวัน (วันจันทร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 10:00 - 16:00 น. ผู้ปกครองที่สนใจกรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

 

เพื่อความเที่ยงตรง และแม่นยำของผลการประเมิน การประเมินจึงใช้เครื่องมือ 2 ส่วน ได้แก่

 

 1. แบบทดสอบตามวัย

 2. ของเล่น บอร์ดเกม และสื่อการศึกษาให้เด็กได้ลงมือทำจริง

 

 

 

ลักษณะการประเมินพัฒนาการและทักษะต่างๆ

 • เป็นการประเมินแบบ One-to-One (ครู 1 คนต่อนักเรียน 1 คน)
   

 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
   

 • หลังจากประเมินเสร็จแล้ว มีการรายงานผลการประเมินฯให้ผู้ปกครองทราบอย่างละเอียด และสรุปผลว่าเหมาะกับหลักสูตรใดของ Play Academy รวมเวลาในการทำการประเมินและรายงานผล 2 ชั่วโมง

 

 

 

ระเบียบการเข้ารับการประเมินพัฒนาการและทักษะของ Play Academy

 1. ทางสถาบันฯพิจารณาทำการประเมินเฉพาะผู้ปกครองที่มีความประสงค์หรือตั้งใจให้บุตรหลานเข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy อยู่แล้ว ไม่รับประเมินบุคคลทั่วไปที่เพียงแค่ต้องการทราบผลพัฒนาการด้านต่างๆในเชิงลึกของบุตรหลานแต่ไม่ได้สนใจสมัครเรียน
   

 2. การประเมินฯมีค่าใช้จ่าย 4,000 บ. (สี่พันบาทถ้วน) หลังจากนัดหมายวัน - เวลาที่จะพาบุตรหลานเข้ามาทำการประะเมินฯเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองจะชำระค่าประเมินฯเข้ามายังบัญชีธนาคารของสถาบัน ค่าประเมินฯ 4,000 บ. นี้มิได้สูญเปล่า เมื่อถึงขั้นตอนการสมัครเรียน ทางสถาบันฯจะนำเงิน 4,000 บาทนี้มาหักลบกับค่าเรียนของนักเรียนแต่ละคน
   

 3. ไม่มีการคืนค่าประเมินพัฒนาการและทักษะในทุกกรณี (Non-refundable) ยกเว้นผู้ประเมินเป็นผู้ยกเลิกหรือตัดสินใจยุติการประเมินลงเมื่อพบความผิดปกติของเด็กเกินกว่าที่จะทำการประเมินได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

 

 

 

สิ่งที่ประเมินในเด็กแต่ละช่วงวัย

1.9 - 3 ขวบ.jpg
3 - 6 ขวบขึ้นไป.jpg
7 - 11 ขวบ.jpg

วิธีการนัดหมายเพื่อเข้ารับการประเมิน

คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่ได้อ่านระเบียบการเข้ารับการประเมินพัฒนาการและทักษะครบถ้วนแล้ว และต้องการให้บุตรหลานได้เข้ารับการประเมินพัฒนาการ

 

*** กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ***
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 1. แจ้งโดยตรงกับทางสถาบัน
  โทร. 083 596 5 596
  (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08:30 - 21:00 น.)
   

 2. สอบถามทาง Play Academy Official Line
  - LINE ID : @playacademy
    (ต้องมี @ ด้วยนะคะ)
  - คลิกเพิ่มเพื่อน (Add Friend)
   

 3. สอบถามข้อมูลทาง
  Facebook Messenger / Inbox
  คลิกที่นี่

 

 

 

ผู้ดำเนินการประเมินพัฒนาการและทักษะ

Play Academy ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรู้จักเด็กอย่างครบถ้วนรอบด้านเพื่อจัดการศึกษาที่เหมาะสมและถูกทางให้กับเด็กแต่ละคน การประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนในครั้งแรกจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งที่เราไม่เคยละเลย เพราะทำให้รู้จักและเข้าใจตัวตน พื้นอารมณ์ ลักษณะนิสัย การควบคุมตัวเอง ไหวพริบ เชาวน์ปัญญา ทักษะการสื่อสาร และพัฒนาการที่สำคัญตามช่วงวัย ทำให้เราสามารถส่งเสริม และแก้ไขปัญหาของเด็กได้อย่างตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม และได้ผลสัมฤทธิ์เชิงบวก ช่วยให้เด็กหลายคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และเมื่อพบปัญหาด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์  ทางสถาบันฯจะมีการให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับวิธีการเลี้ยงดูที่บ้านต่อไปด้วย

 

ผลประเมินทุกอย่างที่รายงานให้พ่อแม่ทราบได้มาจากสิ่งที่เด็กลงมือทำจริงไม่ใช่การใช้สถิติหรือโปรแกรมสำเร็จรูปใดๆมากล่าวอ้าง ความเที่ยงตรง แม่นยำจึงมีมากถึง 95%

 

 

ปุ๊ก_รูปย่อขนาด.jpg

ดำเนินการประเมินพัฒนาการและทักษะ

 

โดย ครูปุ๊ก -ชลมาศ คูหารัตนากร

นักสุขภาพจิตเด็ก และผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy

 

การศึกษาและประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน

 

 • Feb, 2018 : Certificate (Everyday Parenting : Antecedent, Behaviour and Consequence) Yale University, USA
   

 • พ.ศ. 2558 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

 • Certificate (Child Development Assessment : Denver II) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
   

 • ได้รับอนุญาตเป็นผู้ทำการทดสอบ (Examiner) แบบทดสอบ Detroit Tests of Learning Aptitude-Primary

 

เกียรติประวัติและผลงาน

 

 • นักจิตวิทยาโรงเรียนในโครงการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ อารมณ์ และพฤติกรรมของสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
   

 • อาจารย์และวิทยากรพิเศษ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "EF...ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”
   

 • วิทยากรรายการ รักลูกให้ถูกทาง ในหัวข้อการพัฒนาสมอง ทักษะ EF และการพัฒนาเด็กตามธรรมชาติการทำงานของสมอง ออกอากาศทางช่อง NBT
   

 • วิทยากรรับเชิญของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาสมองเด็ก จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก ทักษะสมอง EF การบ่มเพาะเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปัญหาด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์

 

 

 

bottom of page