top of page

หลักสูตร Brain & Sensory
สำหรับเด็กอายุ 1.9 - 3 ขวบขึ้นไป

สร้างสมองที่มีคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส พัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมือตาสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร การควบคุมตัวเองและความจดจ่อรวมถึงพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลได้เป็นอย่างดี

Course Description
รายละเอียดหลักสูตร

3 ปีแรกของลูกคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะสมองมีอัตราส่วนการพัฒนาสูงที่สุดในชีวิต เมื่อลูกอายุ 3 ขวบสมองจะมีน้ำหนักถึง 80% ของสมองผู้ใหญ่ 3 ปีแรกเป็นช่วงเวลาที่สมองก่อร่างสร้างตัวเพื่อเป็นต้นทุนต่อการใช้ชีวิตทั้งชีวิตต่อไป

Brain คือ สมอง
Sensory คือ ประสาทสัมผัส

Brain & Sensory จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างสมองที่มีคุณภาพด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสเพื่อให้เส้นใยประสาทในสมองเกิดจุดเชื่อมโยงมากและทำงานเป็นเครือข่ายทั้งวงจรสมองด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส พัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมือตาสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร การควบคุมตัวเองและความจดจ่อรวมถึงพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำและการเล่นโดยใช้ของเล่นเสริมพัฒนาการ เกมการศึกษา และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเด็ก เด็กจึงได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าและเกิดประสบการณ์ตรงจากการเล่นและลงมือทำ

Brain & Sensory เป็นหลักสูตรเรียนคนเดียว (ครู 1 คนต่อนักเรียน 1 คน) ครูจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเด็กและช่วยให้เด็กปรับตัวกับบุคคลนอกครอบครัวที่ไว้ใจไว้ได้เป็นอย่างดี

Class Agenda
เนื้อหาหลักโดยสังเขป

EP.1 : Week 1 - 10

- แม่สี (แดง เหลือง น้ำเงิน)
- สัตว์รอบตัว (เสียงร้อง อาหาร ที่อยู่อาศัย อวัยวะ ลักษณะเด่น)

EP.2 : Week 11 - 20

- แม่สีและสีผสม
- ความรู้รอบตัว (ข้าว ไข่ นม ผัก ผลไม้ ยานพาหนะ)

EP.3 : Week 21 - 30

- รูปร่างและรูปทรง (วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม)
- การทดลองวิทยาศาสตร์ (จม - ลอย, แม่เหล็ก, สารละลายน้ำ)

EP.4 : Week 31 - 40

- จำนวนและตัวเลข
- การสังเกตภาพเชิงเชาวน์ปัญญา (ภาพเหมือน - ภาพต่าง, ภาพเงา, ภาพซ้อน)

Learning Goals
เป้าหมายของหลักสูตร

ตลอดระยะเวลา 60 นาที เด็กจะได้ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส
- พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมือตาสัมพันธ์
- พัฒนาสติปัญญาและความรู้รอบตัวตามวัย
- กิจกรรมฟังนิทาน
- งานศิลปะ
- พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
- สมาธิและความจดจ่อ
- การควบคุมตัวเอง พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและการปรับตัว

Assessment
การประเมินผลผู้เรียน

ครั้งที่ 1 : ประเมินพัฒนาการก่อนเข้าเรียน
ครั้งที่ 2 : คัดกรองพัฒนาการโดยใช้แบบทดสอบ DENVER II (Pre-test)
ครั้งที่ 3 : คัดกรองพัฒนาการโดยใช้แบบทดสอบ DENVER II (Post-test)

Homework
การบ้าน

มีการบ้านทุกครั้งในรูปแบบงานศิลปะและใบงาน

Time Commitment
ระยะเวลาและอายุการเรียน

มีอายุการเรียน 1 ปี

หลักสูตร Brain & Sensory
(1.9 – 3 Yrs+)

icon_edited.png

ตลอดหลักสูตรเรียน 40 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.003.png

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.001.png

เรียนครั้งละ 60 นาที

PlayAcademyThailand.com - icon.004.png

เรียนคนเดียว (Private)

PlayAcademyThailand.com - icon.006.png

ค่าเรียน 45,000 บ.
มีอายุการเรียน 1 ปี

สอบถาม / นัดประเมินพัฒนาการ

@playacademy

(24 ชั่วโมง ทุกวัน)

083 596 5 596

(09:00 - 21:00 น. ทุกวัน)

Schedule
ตารางเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เท่านั้น
(ไม่มีตารางเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)

รอบ 1 : เวลา 10:00 - 11:00 น.
รอบ 2 : เวลา 11:30 - 12:30 น.
รอบ 3 : เวลา 13:00 - 14:00 น.
รอบ 4 : เวลา 14:00 - 15:00 น.

Parent Review
เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง

Curriculum Supervisor
ครูผู้จัดการคุณภาพหลักสูตร

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร
(M.Sc in Mental Health)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy