top of page

หลักสูตร Active Brain (ระดับ Intermediate)
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4.6 - 5.6 ขวบ

ระดับกลาง : เน้นการพัฒนาทักษะการคิด เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ เตรียมความพร้อมด้าน Critical Thinking พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านการควบคุมตัวเอง สมาธิ รอคอยเป็น ควบคุมอารมณ์ได้ เคารพกฎกติกา และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ จัดการศึกษาผ่านการเล่นและการลงมือทำโดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยการฝึกลากเส้นต่อจุดและลีลามือรวมถึงฝึกการฟังจับใจความและตอบคำถามจากเนื้อหาที่ได้ฟัง

Course Description
รายละเอียดหลักสูตร

Active คือ ความคล่องแคล่ว กระตือรือล้น ตื่นตัว
Brain คือ สมอง

หลักสูตร Active Brain จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการทำงานของสมองให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาเชาวน์ปัญญาและทักษะการคิดของเด็กไปพร้อมๆกับทักษะสมอง EF สำหรับเด็กวัยอนุบาลเพื่อควบคุมตัวเอง ควบคุมอารมณ์ มีสมาธิ เคารพกฎกติกา และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ จัดการศึกษาผ่านการเล่นและการลงมือทำโดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

ในระดับ Intermediate เด็กจะได้รับการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาและทักษะการคิดผ่านหัวข้อการเรียนรู้จำนวน 40 หัวข้อ เนื้อหาสมวัย หัวข้อเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ทักษะการคิดเชิงเหตุผล พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมี Critical Thinking ที่ดีรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยการฝึกลากเส้นต่อจุดและลีลามือรวมถึงฝึกการฟังจับใจความและตอบคำถามจากเนื้อหาที่ได้ฟัง

Class Agenda
เนื้อหาหลักโดยสังเขป

EP.1 : Week 1 - 10

Week 1 : ภาพเหมือน-ภาพต่าง และโดมิโน่
Week 2 : การแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ และการแทนค่าด้วยจำนวน
Week 3 : ภาพซ่อน (Hidden Pictures)
Week 4 : ความรู้รอบตัวหัวข้อสัตว์ (ครั้งที่ 1)
Week 5 : ความสัมพันธ์สองแกน
Week 6 : บล็อคลูกบาศก์ (ครั้งที่ 1)
Week 7 : การจัดกลุ่มและภาพไม่เข้าพวก
Week 8 : แบบรูปซ้ำ (อนุกรม) ครั้งที่ 1
Week 9 : แสงและเงาจากดวงอาทิตย์
Week 10 : การเปรียบเทียบและการวัดความยาว - ความสูง

EP.2 : Week 11 - 20

Week 11 : ความสัมพันธ์ 4, 6 และ 9 ช่อง / Sudoku (ครั้งที่ 1)
Week 12 : ตำแหน่งและทิศทาง
Week 13 : เงินและค่าของเงิน (ครั้งที่ 1)
Week 14 : อาชีพ
Week 15 : มองต่างมุม (ครั้งที่ 1)
Week 16 : ภาพซ้อน
Week 17: กระบวนการคิดพื้นฐานแบบ Coding (ครั้งที่ 1)
Week 18 : การแบ่งจำนวนเท่าๆกันและจำนวนคู่ - คี่
Week 19 : ภาพสะท้อนกระจก (ครั้งที่ 1)
Week 20 : รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต

EP.3 : Week 21 - 30

Week 21 : ยานพาหนะและเครื่องหมายจราจร
Week 22 : ภาพเงาและภาพเงาซ้อน
Week 23 : น้ำหนัก คาน ตาชั่ง
Week 24 : ส่วนประกอบภาพและการเติมภาพให้สมบูรณ์
Week 25 : สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
Week 26 : ระดับน้ำและการตวง
Week 27 : ภาพพับตัดและภาพพับเจาะ
Week 28 : ความสัมพันธ์ของภาพ / อุปมา - อุปไมย
Week 29 : ความรู้รอบตัวหัวข้อสัตว์ (ครั้งที่ 2)
Week 30 : ความจำระยะสั้นทางสายตา

EP.4 : Week 31 - 40

Week 31 : บล็อคลูกบาศก์ (ครั้งที่ 2)
Week 32 : ภาพตัดต่อและต่อลายภาพ 2 - 3 มิติ
Week 33 : แบบรูปซ้ำ (อนุกรม) ครั้งที่ 2
Week 34 : นาฬิกา เวลา ฤดูกาล
Week 35 : ภาพหมุน
Week 36 : ความสัมพันธ์ 4, 6 และ 9 ช่อง / Sudoku (ครั้งที่ 2)
Week 37 : ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และอาหารกับของใช้
Week 38 : เงินและค่าของเงิน (ครั้งที่ 2)
Week 39 : การเพิ่มและลดจำนวนเท่าๆกัน
Week 40 : มองต่างมุม (ครั้งที่ 2)

EP.5 : Week 41 - 50

Week 41 : เรียงลำดับเหตุการณ์และภาพต่อเนื่อง
Week 42 : กระบวนการคิดพื้นฐานแบบ Coding (ครั้งที่ 2)
Week 43 : แม่สีและสีผสม
Week 44 : ภาพสะท้อนกระจก (ครั้งที่ 2)
Week 45 : กล่องและขนาด พื้นที่ ปริมาตร
Week 46 : ภาพผิดปกติและจับผิดภาพ
Week 47 : พืช ผัก ผลไม้
Week 48 : วัตถุจม - ลอย และน้ำหนัก คาน ตาชั่ง (ครั้งที่ 2)
Week 49 : ภาพตรงกันข้าม
Week 50 : เซ็ต (Set)

หมายเหตุ : การเรียนการสอนทุกครั้งจะมีแบบฝึกลากเส้นต่อจุดและลีลามือรวมถึงฝึกการฟังจับใจความและตอบคำถามจากเนื้อหาที่ได้ฟัง

Learning Goals
เป้าหมายของหลักสูตร

เนื้อหาที่เด็กเรียนตลอดหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อพัฒนาเชาวน์ปัญญา ทักษะการคิดเชิงเหตุผล พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเขียนโดยการฝึกลากเส้นต่อจุดและฟังจับใจความ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการคิด พัฒนาเชาวน์ปัญญา ส่งเสริมสมาธิ การควบคุมตัวเอง ควบคุมอารมณ์ และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Assessment
การประเมินผลผู้เรียน

ครั้งที่ 1 : ประเมินพัฒนาการก่อนเข้าเรียน
ครั้งที่ 2 : แบบทดสอบ (Pre-test)
ครั้งที่ 3 : แบบทดสอบ (Post-test)

Homework
การบ้าน

ไม่มี

Time Commitment
ระยะเวลาและอายุการเรียน

มีอายุการเรียน 1 ปี

หลักสูตร Active Brain : Intermediate
(4.6 - 5.6 Yrs)

icon_edited.png

ตลอดหลักสูตรเรียน 40 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.003.png

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

PlayAcademyThailand.com - icon.001.png

เรียนครั้งละ 90 นาที

PlayAcademyThailand.com - icon.004.png

เรียนกลุ่มละ 4 คน

PlayAcademyThailand.com - icon.006.png

ค่าเรียน 45,000 บ.
มีอายุการเรียน 1 ปี

สอบถาม / นัดประเมินพัฒนาการ

@playacademy

(24 ชั่วโมง ทุกวัน)

083 596 5 596

(09:00 - 21:00 น. ทุกวัน)

Schedule
ตารางเรียน

เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน
(วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น.

Parent Review
เสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง

Curriculum Supervisor
ครูผู้จัดการคุณภาพหลักสูตร

ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร
(M.Sc in Mental Health)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสถาบัน Play Academy