PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

 

Fundamental Maths (6 – 7 Yrs)

What Do We Teach?

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

ALL PROGRAMS

ABOUT US

PROGRAMS

0

PRODUCTS

PAYMENT

PlayAcademyThailand.com - Favicon.003.pn

Bangkok Bank, The Circle Ratchapruk

Account Name : Play Education (Thailand)

Account No. : 089-7-08595-7

POLICIES

SUPPORT

FOLLOW US

 • Facebook
 • YouTube

CONTACT US

 • Call
 • Inbox
 • LINE
 • EMAIL

Call Center : 083-596-5596, 02-019-8856

Email : PlayAcademyThailand@gmail.com

Website : www.PlayAcademyThailand.com

LINE ID : @playacademy

ADDRESS

 • Google Maps

PLAY EDUCATION (THAILAND) CO., LTD.

The Circle Ratchapruk (Room B3)

39 Ratchapruk Rd. Bangramard

Talingchan Bangkok 10170

วิดีโอแนะนำสถาบัน Play Academy

1. รายละเอียดหลักสูตร Fundamental Maths

พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลาน เข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อพาบุตรหลานเข้าประเมินพัฒนาการและทักษะ โทร. 083-596-5596

หลักสูตร Fundamental Maths

 

 • เหมาะสําหรับเด็กอายุ 6 - 7 ขวบ (ช่วงชั้นอนุบาล 3 - ป.1)

 • ระยะเวลาเรียน 46 ครั้ง (80 ชั่วโมง)

 • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

 • ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

 • เหมาะสำหรับเด็กไทยที่เรียนในหลักสูตร EP / Bilingual และภาษาไทยที่ต้องการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน

Fundamental Maths เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 6 – 7 ขวบ (ช่วงชั้นอนุบาล 3 – ป.1) ที่เน้นให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี มีความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด Concrete – Pictorial – Apply (ลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม – เห็นภาพชัดเจน – ประยุกต์ใช้เป็น) โดยใช้ของเล่น สื่อการศึกษา และบอร์ดเกมทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

 

เพื่อให้เด็กได้ลงมือพิสูจน์องค์ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสของตนเอง ไม่เน้นการท่องจำหรือเร่งเรียนโดยที่เด็กไม่เข้าใจจริง เมื่อเด็กได้ลงมือทำเด็กจะเห็นภาพชัดเจนถึงที่มาที่ไปของผลลัพธ์ นอกจากนั้น ยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงสถานการณ์ที่มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง

2. ที่มาของหลักสูตร Fundamental Maths

หลักสูตรนี้ รับนักเรียนกลุ่มละ 6 คน หลักสูตร Fundamental Maths พัฒนาขึ้นจากเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบัน 3 สถาบันรวมกัน ได้แก่

 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลาง)

 3. กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กจึงได้เรียนเนื้อหาที่ครบถ้วน สมวัย ละเอียด ไม่รีบเร่ง มีเวลาทำความเข้าใจแต่ละหัวข้ออย่างเต็มที่ และไล่เนื้อหาในแต่ละหัวข้อจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้น ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจจริง รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถ สนุกที่จะได้แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจเมื่อเขาทำได้ด้วยตนเอง

 

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดี และแก้ปัญหาเด็กที่ทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ยาก หรือมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ไม่ดีพอดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

 1. เด็กรู้จักตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แต่หาผลลัพธ์ไม่เป็น

 2. เด็กไม่เข้าใจเรื่องค่าประจำหลัก

 3. เด็กไม่รู้ว่าต้องเริ่มคำนวณจากหลักใดก่อน

 4. เด็กไม่เข้าใจเรื่องการยืมและการทด

 5. เด็กไม่เข้าใจขั้นตอนหรือวิธีการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

 6. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกได้

 7. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาการลบได้

 8. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาการคูณได้

 9. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์การหารได้

 10. เด็กมีปัญหาตีความคำถามที่พบในโจทย์คณิตศาสตร์

 11. เด็กอ่านโจทย์ปัญหาแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีใดหาคำตอบ

 12. เด็กไม่เข้าใจเรื่องการเพิ่มและลดทีละเท่าๆกัน

 13. เด็กไม่เข้าใจเรื่องเงินและค่าเงิน

 14. เด็กไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนและทศนิยม

 15. เด็กไม่สามารถบอกเวลาได้ถูกต้อง

 16. เด็กไม่สามารถตีความหมายของแผนภูมิและตารางได้

 17. เด็กมีปัญหาเรื่องการวัดและการคาดคะเนพื้นที่

 18. เด็กไม่เข้าใจมิติสัมพันธ์ ทิศทาง และรูปแบบ

 19. เด็กไม่เข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

 20. เด็กไม่เข้าใจแก่นในแต่ละหัวข้อที่เรียน

เมื่อเด็กทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆข้างต้นได้อย่างถ่องแท้จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่อๆไปเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ลำบาก มีพื้นฐานที่แน่นพร้อมทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ต่อไป และเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกสายวิชาที่เด็กอยากจะไปได้ถึง

 

 

 

3. ค่าเรียนในหลักสูตร Fundamental Maths

จำนวนครั้งที่สมัคร
เรียนครั้งละ
รวมเวลาเรียน
40 ครั้ง
2 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
ค่าเรียน
45,000 บาท

4. ระเบียบการชำระเงิน

สถาบัน Play Academy รับชำระค่าเรียนผ่าน I – Banking หรือโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยสำรองเงินสดไว้ในบัญชีที่สะดวกโอน กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ 5

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ชื่อบัญชี บจ. เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี  089-7-08595-7

5. ระเบียบการนัดหมายเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการ

 1. ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 2. เมื่อทำการนัดหมายวัน – เวลาเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการแล้ว ให้ชำระค่าประเมินทักษะ 4,000 บาท เข้ามาที่บัญชีของสถาบันฯ

 3. ค่าประเมินทักษะที่ผู้ปกครองชำระเข้ามามิได้สูญเปล่า เมื่อท่านทำการสมัครเรียนจะนำเงินจำนวนนี้ไปหักลบกับค่าเรียนเพื่อชำระเฉพาะส่วนต่างต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลและนัดหมายเพื่อทำการประเมินพัฒนาการได้ที่ครูปุ๊ก โทร. 083-596-5596