top of page

PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

Fundamental Maths (6 – 7 Yrs)

Fundamental Maths (6 – 7 Yrs)

What Do We Teach?

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

วิดีโอแนะนำสถาบัน Play Academy

1. รายละเอียดหลักสูตร Fundamental Maths

พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลาน เข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อพาบุตรหลานเข้าประเมินพัฒนาการและทักษะ โทร. 083-596-5596

หลักสูตร Fundamental Maths

 

 • เหมาะสําหรับเด็กอายุ 6 - 7 ขวบ (ช่วงชั้นอนุบาล 3 - ป.1)

 • ระยะเวลาเรียน 46 ครั้ง (80 ชั่วโมง)

 • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

 • ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

 • เหมาะสำหรับเด็กไทยที่เรียนในหลักสูตร EP / Bilingual และภาษาไทยที่ต้องการส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์หรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน

Fundamental Maths เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุ 6 – 7 ขวบ (ช่วงชั้นอนุบาล 3 – ป.1) ที่เน้นให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี มีความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด Concrete – Pictorial – Apply (ลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม – เห็นภาพชัดเจน – ประยุกต์ใช้เป็น) โดยใช้ของเล่น สื่อการศึกษา และบอร์ดเกมทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

 

เพื่อให้เด็กได้ลงมือพิสูจน์องค์ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสของตนเอง ไม่เน้นการท่องจำหรือเร่งเรียนโดยที่เด็กไม่เข้าใจจริง เมื่อเด็กได้ลงมือทำเด็กจะเห็นภาพชัดเจนถึงที่มาที่ไปของผลลัพธ์ นอกจากนั้น ยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงสถานการณ์ที่มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง

2. ที่มาของหลักสูตร Fundamental Maths

หลักสูตรนี้ รับนักเรียนกลุ่มละ 6 คน หลักสูตร Fundamental Maths พัฒนาขึ้นจากเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบัน 3 สถาบันรวมกัน ได้แก่

 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ

 2. กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรแกนกลาง)

 3. กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เด็กจึงได้เรียนเนื้อหาที่ครบถ้วน สมวัย ละเอียด ไม่รีบเร่ง มีเวลาทำความเข้าใจแต่ละหัวข้ออย่างเต็มที่ และไล่เนื้อหาในแต่ละหัวข้อจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้น ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจจริง รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถ สนุกที่จะได้แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจเมื่อเขาทำได้ด้วยตนเอง

 

หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดี และแก้ปัญหาเด็กที่ทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ยาก หรือมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ไม่ดีพอดังปรากฏตามรายการดังต่อไปนี้

 1. เด็กรู้จักตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แต่หาผลลัพธ์ไม่เป็น

 2. เด็กไม่เข้าใจเรื่องค่าประจำหลัก

 3. เด็กไม่รู้ว่าต้องเริ่มคำนวณจากหลักใดก่อน

 4. เด็กไม่เข้าใจเรื่องการยืมและการทด

 5. เด็กไม่เข้าใจขั้นตอนหรือวิธีการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

 6. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกได้

 7. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาการลบได้

 8. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาการคูณได้

 9. เด็กไม่สามารถแก้โจทย์การหารได้

 10. เด็กมีปัญหาตีความคำถามที่พบในโจทย์คณิตศาสตร์

 11. เด็กอ่านโจทย์ปัญหาแล้วแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีใดหาคำตอบ

 12. เด็กไม่เข้าใจเรื่องการเพิ่มและลดทีละเท่าๆกัน

 13. เด็กไม่เข้าใจเรื่องเงินและค่าเงิน

 14. เด็กไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนและทศนิยม

 15. เด็กไม่สามารถบอกเวลาได้ถูกต้อง

 16. เด็กไม่สามารถตีความหมายของแผนภูมิและตารางได้

 17. เด็กมีปัญหาเรื่องการวัดและการคาดคะเนพื้นที่

 18. เด็กไม่เข้าใจมิติสัมพันธ์ ทิศทาง และรูปแบบ

 19. เด็กไม่เข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

 20. เด็กไม่เข้าใจแก่นในแต่ละหัวข้อที่เรียน

เมื่อเด็กทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆข้างต้นได้อย่างถ่องแท้จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่อๆไปเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ลำบาก มีพื้นฐานที่แน่นพร้อมทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ต่อไป และเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกสายวิชาที่เด็กอยากจะไปได้ถึง

 

 

 

3. ค่าเรียนในหลักสูตร Fundamental Maths

จำนวนครั้งที่สมัคร
เรียนครั้งละ
รวมเวลาเรียน
40 ครั้ง
2 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
ค่าเรียน
45,000 บาท

4. ระเบียบการชำระเงิน

สถาบัน Play Academy รับชำระค่าเรียนผ่าน I – Banking หรือโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยสำรองเงินสดไว้ในบัญชีที่สะดวกโอน กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ 5

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ชื่อบัญชี บจ. เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี  089-7-08595-7

5. ระเบียบการนัดหมายเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการ

 1. ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 2. เมื่อทำการนัดหมายวัน – เวลาเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการแล้ว ให้ชำระค่าประเมินทักษะ 4,000 บาท เข้ามาที่บัญชีของสถาบันฯ

 3. ค่าประเมินทักษะที่ผู้ปกครองชำระเข้ามามิได้สูญเปล่า เมื่อท่านทำการสมัครเรียนจะนำเงินจำนวนนี้ไปหักลบกับค่าเรียนเพื่อชำระเฉพาะส่วนต่างต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลและนัดหมายเพื่อทำการประเมินพัฒนาการได้ที่ครูปุ๊ก โทร. 083-596-5596

bottom of page