top of page

PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

Brain & Sensory (1.9–3 Yrs)

Brain & Sensory (1.9–3 Yrs)

What Do We Teach?

“Play Acedemy” มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ หากแต่ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ “คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง มีความมั่นคงของจิตใจจากโลกภายในของตนเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่า “ความสุข” และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพที่เขาเป็นอยู่ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกใบนี้ด้วยความ “เข้าใจ”

วิดีโอแนะนำหลักสูตร Brain & Sensory

1. รายละเอียดหลักสูตร Brain & Sensory

พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลาน เข้าเรียนที่สถาบัน Play Academy กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อพาบุตรหลานเข้าประเมินพัฒนาการและทักษะ โทร. 083-596-5596

หลักสูตร Brain & Sensory

 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1.9 - 3 ขวบ

 • ระยะเวลาเรียน 40 ครั้ง (เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

 • ค่าเรียน 39,500 บ. (มีอายุการเรียน 1 ปี)

 • ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

เน้นการบ่มเพาะพัฒนาการให้สมวัย และสมองทำงานเต็มศักยภาพ ด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เกิดจุดเชื่อมโยงของเส้นใยประสาทในสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการสื่อสาร ความจดจ่อ และวินัย ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์จริง (Experience-based Learning) โดยใช้ของเล่น บอร์ดเกม เกมการศึกษา และอุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียนเดี่ยว (ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน) โดยหลักสูตรนี้จะเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น (จันทร์ – ศุกร์) ในแต่ละวันจะมี 5 รอบ ดังนี้ค่ะ

 • รอบที่ 1 : เวลา 10:00 – 11:00 น.

 • รอบที่ 2 : เวลา 11:00 – 12:00 น.

 • รอบที่ 3 : เวลา 12:00 – 13:00 น.

 • รอบที่ 4 : เวลา 13:00 – 14:00 น.

 • รอบที่ 5 : เวลา 14:00 – 15:00 น.

ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนกับบุตรหลาน นอกจากช่วงแรกของการเรียนการสอนที่บุตรหลานยังไม่สามารถปรับตัวได้ดีพอ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปอยู่ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางอารมณ์

 

 

 

2. ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร Brain & Sensory

สิ่งสำคัญที่สุดที่เตรียมเด็กให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต (ตั้งแต่แรกเกิดถึงสามขวบ) เพราะเป็นช่วงที่สมองมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในชีวิต มีการสร้างเส้นใยประสาทและเกิดจุดเชื่อมในสมองมากมาย และที่สำคัญคือมีการสร้างไขมันห่อหุ้มเส้นใยสมองทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เร็ว และเป็นรากฐานของทักษะชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

หลักสูตร Brain & Sensory พัฒนาขึ้นมาตามธรรมชาติการทำงานของสมอง และพัฒนาการของเด็กวัย 1.9 – 3 ขวบ เป็นการส่งเสริมให้ร่างกาย สมอง จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และวินัยดำเนินเป็นคู่ขนานกันไปอย่างเต็มศักยภาพ สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้เรียกว่า “พัฒนาการ” ลักษณะของกิจกรรมในหลักสูตรช่วยทำให้สมองทำงานดี เป็นสมองที่มีคุณภาพพร้อมๆกับจิตใจที่เป็นสุข นอกจากนั้น เด็กยังเรียนรู้ข้อตกลงหรือวินัยตามวัยกลายเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กคนหนึ่งต่อไป

3. ลักษณะของกิจกรรมในหลักสูตร Brain & Sensory

เน้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเพื่อให้เส้นใยประสาทในสมองมีเพิ่มขึ้นและเกิดจุดเชื่อมโยงอย่างเต็มศักยภาพ เสริมพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา ทักษะการคิด กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำงานของมือและตาให้สัมพันธ์กัน ฝึกการควบคุมตัวเอง และความจดจ่อกับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้า พัฒนาทักษะการสื่อสารจากการฟัง และการพูด ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสี รูปทรง จำนวน ตัวเลข และความรู้รอบตัวตามวัย พร้อมพัฒนาเชาวน์ปัญญาที่เด็กในวัยนี้สามารถเรียนรู้ได้ เช่น ทักษะการสังเกตภาพเหมือน-ภาพต่าง ภาพเงา ภาพซ้อน ภาพซ่อน ภาพตรงข้าม ภาพประกอบ เป็นต้น

 

เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การเรียนรู้ และศักยภาพสมองผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือทำ (Experience-based Learning) เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนการสอนดำเนินกิจกรรมผ่านสื่อธรรมชาติ เน้นการเล่นอย่างมีเป้าหมายโดยใช้ของเล่นเสริมทักษะ เกมการศึกษา สื่อ และอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือหลัก การทำงานศิลปะ การฟังนิทาน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Brain & Sensory

 1. เพื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยประสาทในสมองและจุดเชื่อมต่ออย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าผ่านการลงมือทำของผู้เรียน

 2. เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และเชาวน์ปัญญา (Cognitive Development) โดยให้ความรู้พื้นฐานตามวัยตั้งแต่เรื่องสี รูปทรง จำนวน ตัวเลข ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัวผ่านของเล่น เกมการศึกษา สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ

 3. เพื่อบ่มเพาะทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เช่น การคิดวิเคราะห์โดยใช้สี รูปทรงหรือขนาดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม เป็นต้น โดยใช้ของเล่นการศึกษา ของเล่นเสริมพัฒนาการซึ่งแต่ละรายการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าใช้ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาในหัวข้อใด ของเล่นที่ครูเตรียมไว้จะเหมาะสมกับอายุ พัฒนาการ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับเด็กแต่ละคน

 4. เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) และการทำงานของมือตาให้สัมพันธ์กัน (Eye-Hand Coordination) อันเป็นพื้นฐานของทักษะการช่วยเหลือตัวเอง การเขียน การจัดวางร่างกายส่วนบนให้พร้อมทำกิจกรรมในภายภาคหน้า

 5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสาร (Language & Communication) เริ่มจากการฟัง และปฏิบัติตามขั้นตอนได้ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆผ่านนิทาน คำกลอน และการสื่อสารแบบ Face to Face ระหว่างครู และผู้เรียนขณะทำกิจกรรม โดยไม่มีการใช้สื่อดิจิตอลใดๆเข้ามาแทรกแซงในการสอน

 6. เพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเอง สมาธิ และวินัย (Self-regulation) กิจกรรมเน้นการกระทำให้เสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เร็วไปหรือยืดเยื้อไป เมื่อเด็กได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และทำสิ่งต่างๆอย่างมีเป้าหมาย

 7. เพื่อเรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skills) ด้วยบรรยากาศอบอุ่นระหว่างครูและผู้เรียน กิจกรรมที่สนุก น้ำเสียง คำพูด สีหน้า แววตา และการสัมผัสอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยช่วยเตรียมความพร้อมให้มีทักษะทางสังคมที่ดีต่อไป

5. ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากหลักสูตร Brain & Sensory

 1. เส้นใยประสาทในสมองเกิดการแตกแขนงและมีจุดเชื่อมโยงมากทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ รับรู้ และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้เร็ว เรื่องนี้สำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของการทำงานของสมองที่มีคุณภาพต่อไป

 2. มีพัฒนาการที่สมวัย กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำงานของมือและตาสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

 3. ได้รับความรู้พื้นฐานตามวัยที่เป็นประโยชน์ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นรากฐานที่ดีในการเรียนรู้ขั้นต่อไป

 4. มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ทำสิ่งใดก็รู้เป้าหมายของสิ่งที่ตนเองลงมือทำ

 5. สามารถควบคุมตัวเองให้ทำงานได้เสร็จ มีวินัย และรักษาหน้าที่ของตนเอง

 6. สามารถช่วยเหลือตัวเองด้านกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้ดี

 7. มีพัฒนาการทางภาษาที่ดี มีคลังคำที่สมวัย ถาม – ตอบได้เข้าใจ

 8. ช่วยให้เด็กใจเย็นขึ้น รอคอยเป็น อดทน มีความเพียรพยายาม

 9. มีมารยาทที่ดีต่อผู้ใหญ่รอบตัว

 10. มีความภาคภูมิใจในตัวเอง

 11. สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 12. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุก และมีความสุข

6. รายละเอียดค่าเรียนในหลักสูตร Brain & Sensory

 • ​หลักสูตร Brain & Sensory มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 40 ครั้ง (ครั้งละ 1 ช.ม. รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง)

 • เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

 • มีอายุการเรียน 52 สัปดาห์หรือ 1 ปีเต็ม (ทางสถาบันกำหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ในการเรียน 1 ปีเต็มแม้ตัวหลักสูตรจะใช้เวลาเพียง 40 สัปดาห์ก็ตาม เนื่องจาก เผื่อเวลาไว้ให้กรณีเจ็บป่วย เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศหรือคุณพ่อคุณแม่มีกิจธุระโดยไม่มีการหักชั่วโมงเรียนออกแต่อย่างใดหากมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

 • ตลอดหลักสูตรจะมีการประเมินพัฒนาการทุกครั้งหลังจากที่ผู้เรียนทำกิจกรรมเสร็จ

จำนวนครั้งที่สมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าเรียน
40 ครั้ง
1,500 บาท
39,500 บาท
20 ครั้ง
3,000 บาท
24,500 บาท

หมายเหตุ :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนเต็มหลักสูตร (40 ครั้ง) จะได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า เมื่อมีการสมัครเรียนในวันที่ทำการประเมินพัฒนาการ

 2. หากทำการสมัครเรียนในวันถัดจากทำการประเมิน จะมีค่าแรกเข้าตามตารางที่แจ้งไว้

7. ระเบียบการชำระเงิน

สถาบัน Play Academy รับชำระค่าเรียนผ่าน I – Banking หรือโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น ขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยสำรองเงินสดไว้ในบัญชีที่สะดวกโอน กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ 5

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์

ชื่อบัญชี บจ. เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี  089-7-08595-7

8. ระเบียบการนัดหมายเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการ

 1. ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 2. เมื่อทำการนัดหมายวัน – เวลาเพื่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการแล้ว ให้ชำระค่าประเมินทักษะ 4,000 บาท เข้ามาที่บัญชีของสถาบันฯ

 3. ค่าประเมินทักษะที่ผู้ปกครองชำระเข้ามามิได้สูญเปล่า เมื่อท่านทำการสมัครเรียนจะนำเงินจำนวนนี้ไปหักลบกับค่าเรียนเพื่อชำระเฉพาะส่วนต่างต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลและนัดหมายเพื่อทำการประเมินพัฒนาการได้ที่ครูปุ๊ก โทร. 083-596-5596

bottom of page