top of page

About Play Academy

“เด็กต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำในบรรยากาศที่เด็กมีความสุข อบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นพ่อแม่หรือครู เป็นการเรียนรู้ด้วยใจที่เป็นสุข สนุก เข้าใจ และอยู่ในความทรงจำไปตลอดชีวิต”

 

= ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร =

G5.jpg

สถาบัน Play Academy เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค. 2554 ณ โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ถ.ราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นโดย ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร นักสุขภาพจิตและนักจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการทำงานด้านการศึกษาที่ถูกทางและถูกวิธีเพื่อสร้างเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวได้อย่างเต็มความสามารถ มีความสุข ความทรงจำที่ดีในวัยเด็ก และเป็นคนคุณภาพของสังคมโลกต่อไป

 

เริ่มต้นจากนักเรียนเพียง 7 คนและครู 4 คนที่ทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ในองค์กรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพัฒนาการและปฐมวัยอย่างแท้จริง พัฒนาหลักสูตรอย่างไม่หยุดยั้ง และพัฒนาการให้บริการพ่อแม่แบบรายบุคคลรวมถึงให้คำปรึกษาพ่อแม่ด้านวิธีการเลี้ยงดูด้วยความใส่ใจและจริงใจทำให้ Play Academy ได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเรียนไปยังบุคคลอันเป็นที่รักและปรารถนาดีต่อกันให้ส่งบุตรหลานมาสร้างรากฐานพัฒนาการและทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก ณ Play Academy แห่งนี้ หลายปีที่ผ่านมา มีเด็กๆหมุนเวียนเข้ารับการศึกษาที่ Play Academy หลายร้อยและในปัจจุบัน Play Academy มีนักเรียน 200 คน ทีมงานทั้งสิ้น 10 คน และยังคงตั้งอยู่ ณ โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ จนถึงทุกวันนี้

S__71704718.jpg

VISION

สร้างเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

CORE VALUES

3K

K : Know Inside Out (รู้ลึกรู้จริง)

K : Keen (หลักแหลม)

K : Kindness (มีน้ำใจ เอื้ออารี)

MISSION

 1. สรรค์สร้างหลักสูตรและวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา และกระบวนการคิดในรูปแบบ Learning by Doing ได้อย่างเป็นรูปธรรม
   

 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอนตามหลักธรรมชาติการทำงานของสมองเด็ก และครูมีมาตรฐานการสอนที่เท่าเทียมกัน
   

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา และกระบวนการคิดอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเรียนหลักสูตรต่างๆจบในหนึ่งปีการศึกษา
   

 4. ผลิตภัณฑ์ และบริการทุกรูปแบบต้องเกิดประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างสูงสุด
   

 5. สำหรับพนักงาน Play Academy เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อารมณ์ พฤติกรรมเด็ก และจิตวิทยาการเลี้ยงดูอย่างเป็นรูปธรรม
   

 6. ให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก และจิตวิทยาการเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยคุณภาพผ่านบทความ คลิปวิดีโอ การถ่ายทอดสดสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนทั่วประเทศที่เข้าถึงสื่อดิจิตอลได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนคุณภาพให้แก่ประเทศต่อไป
   

 7. บริการผู้ปกครองด้วยความปรารถนาดี ซื่อตรง มีน้ำใจ และยึดประโยชน์ที่ผู้เรียน และผู้ปกครองจะได้รับเป็นแก่นสำคัญในการทำงาน

 

เราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะการชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับสังคมโลกต่อไป

 

 

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.001.png
bottom of page