top of page

About Play Academy

“เด็กจะมีชีวิตที่ดีได้นั้นเกิดจากพ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตให้ลูก พ่อแม่ที่มีวิสัยทัศน์ ตีโจทย์แตกว่าอะไรสำคัญกับการใช้ชีวิตของลูกในศตวรรษที่ 21 คือโชคดีของเด็กที่เกิดมาในครอบครัวนี้ ”

 

= ครูปุ๊ก - ชลมาศ คูหารัตนากร =

G5.jpg

สถาบัน Play Academy ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 บริหารงานโดยบริษัท เพลย์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ โครงการ เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

งานหลักของ Play Academy แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. หลักสูตรและการสอน (สำหรับเด็กอายุ 1.9 - 11 ขวบ)
ทุกหลักสูตรใช้แนวทางการจัดการศึกษาแบบ Learn by Doing (เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ) โดยใช้ของเล่น เกมการศึกษา และบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน

2. ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Play Academy
Play Academy ได้คิดค้น ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามหลัก Child Development Milestone


3. หลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่
เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจแก่พ่อแม่ถึงจิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวก มีทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

4. งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
มุ่งเน้นการด้านพัฒนาการเด็ก จิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวก ทักษะสมอง EF และโรคทางจิตเวชเด็ก เป็นต้น

S__71704718.jpg

VISION

สร้างเด็กให้พร้อมต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะชีวิต และจิตวิทยาการเลี้ยงดูเชิงบวก

CORE VALUES

3K

K : Know Inside Out (รู้ลึกรู้จริง)

K : Keen (หลักแหลม)

K : Kindness (มีน้ำใจ เอื้ออารี)

MISSION

 1. สรรค์สร้างหลักสูตรและวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา และกระบวนการคิดในรูปแบบ Learning by Doing ได้อย่างเป็นรูปธรรม
   

 2. จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอนตามหลักธรรมชาติการทำงานของสมองเด็ก และครูมีมาตรฐานการสอนที่เท่าเทียมกัน
   

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา และกระบวนการคิดอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเรียนหลักสูตรต่างๆจบในหนึ่งปีการศึกษา
   

 4. ผลิตภัณฑ์ และบริการทุกรูปแบบต้องเกิดประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างสูงสุด
   

 5. สำหรับพนักงาน Play Academy เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อารมณ์ พฤติกรรมเด็ก และจิตวิทยาการเลี้ยงดูอย่างเป็นรูปธรรม
   

 6. ให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก และจิตวิทยาการเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยคุณภาพผ่านบทความ คลิปวิดีโอ การถ่ายทอดสดสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนทั่วประเทศที่เข้าถึงสื่อดิจิตอลได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนคุณภาพให้แก่ประเทศต่อไป
   

 7. บริการผู้ปกครองด้วยความปรารถนาดี ซื่อตรง มีน้ำใจ และยึดประโยชน์ที่ผู้เรียน และผู้ปกครองจะได้รับเป็นแก่นสำคัญในการทำงาน

 

เราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะการชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับสังคมโลกต่อไป

 

 

PlayAcademyThailand.com - ปกวิดีโอ.001.png
bottom of page