top of page

Knowledge

เด็กที่รอดคือเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองเป็น


อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนเก่ง

เริ่มที่การสร้างวินัยให้ลูก


เมื่อพ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกมีวินัยตามวัยเท่ากับเป็นการสร้างลูกให้เติบโตขึ้นให้เป็นคนมีศักยภาพ เพราะคนที่มีศักยภาพสูงจะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองมาก และสิ่งใกล้ตัวที่ง่ายที่สุดที่จะฝึกให้เด็กทำหน้าที่ของตัวเองตามวัย

.


การเปิดโอกาสหรือปล่อยให้ลูกได้จัดการหน้าที่ของตัวเองนั้นนอกจากจะเป็นการเดินบนเส้นทางของคนที่รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วยังได้ประโยชน์กับลูก ณ ปัจจุบันด้วย เช่น

.


1. ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และมือตาสัมพันธ์ เพราะทุกกิจกรรมเด็กต้องใช้มือ นิ้ว และตาทำงานร่วมกัน เมื่อเด็กมีทักษะการใช้มือ (ใช้มือเก่ง) กล้ามเนื้อมัดเล็กจะมีการพัฒนาให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนขึ้นได้ เด็กจึงช่วยเหลือตัวเองได้มาก พึ่งพาตัวเองได้ดี


2. แก้ปัญหาเก่ง เด็กที่มีทักษะการช่วยเหลือตัวเองได้ดีจะแก้ปัญหาได้ดีกว่ากว่าเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เพราะเขาลงมือทำเองเยอะ มีประสบการณ์ที่จะนำไปสู่ Working Memory ที่ดีกว่า และทักษะการแก้ปัญหาที่มากกว่าเด็กที่แทบไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง


3. ภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อเด็กทำเรื่องรอบตัว และแก้ปัญหาในชีวิตตามวัยได้ด้วยตัวเอง เขาจะภาคภูมิใจในผลงานได้ด้วยตัวเขาเอง และนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม


4. วุฒิภาวะ (Maturity) ที่ดีพอ เด็กที่พึ่งพาตัวเองได้มากจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ และจิตใจมากกว่าเด็กที่พึ่งตัวเองได้น้อย เด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีจะอดทนต่อความคับข้องใจ อดทน วิริยะอุตสาหะมากกว่าเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยกว่า

.


การส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือหรือมีวินัยในตัวเองจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากต่อการสร้างลูกให้มีคุณลักษณะที่ดีหลายประการในตัว และเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพทั้งในวันนี้และอนาคตระยะยาว แม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วก็ตาม

ดู 49 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page