PLAY ACADEMY

Institute of Child Cognitive Development and Positive Parenting

Play & Grow

PRODUCT DETAILS

[ วิดีโอแนะนำสินค้า ]

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเกม

 

1. ฝึกทักษะด้าน :

 

(1) ฝึกทักษะการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ

 

(2) พัฒนาความจดจ่อและสมาธิ

 

(3) ฝึกความอดทนต่อความคับข้องใจ

 

(4) ฝึกความพยายามและฝ่าฟันอุปสรรค

 

(5) เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง

 

2. สำหรับเด็กอายุ 8 ปี-ผู้ใหญ่

 

3. เป้าหมายของเกม : ให้ลูกเหล็กไหลลงในตำแหน่งสีแดง

&nb