top of page

Knowledge

สิ่งที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต


นอกจากสติปัญญาที่ดีและความสามารถเฉพาะตัวแล้ว

เรื่องจิตใจเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากต่อความสำเร็จในชีวิต

เพราะหากมีแต่ความสามารถแต่ขาดสภาพจิตใจ

ที่จะทอดส่งไปสู่ความสำเร็จใดๆแล้วนั้น

ความสามารถต่างๆก็ไม่มีประโยชน์

เหมือนสมาร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่นเจ๋งๆเต็มเครื่อง

แต่ขาดสัญญาณ wi-fi หรืออินเตอร์เน็ต

ที่จะใช้ความสามารถของแอพพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างเต็มที่

.


2 ปัจจัยด้านจิตใจที่สำคัญมากต่อความสำเร็จในคนๆนึง

ประกอบด้วย 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่


1. Self-Esteem หรือการเห็นคุณค่าในตัวเอง

ชื่นชมนับถือตัวเองในความสามารถ

หรือคุณลักษณะที่ตัวเองเป็นอยู่


2. Self-Resilience หรือล้มแล้วลุกเป็น

มีจิตใจที่แข็งแกร่ง สู้ปัญหา ไม่จมกับปัญหาไปนานๆ

.


หากบุคคลรู้สึกตนเองต้อยต่ำ

ไม่มีความสามารถมากพอ

ย่อมไม่มีแรงใจที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหา

หรือแก้ปัญหาแต่อย่างใด

ทั้งที่ความสำเร็จในชีวิตต้องใช้ทั้งความสามารถ

และการแก้ปัญหา

ควบคู่กันไปเพราะไม่มีความสำเร็จใดๆได้ว่าง่ายๆ

Self-Esteem และ Self-Resilience จึงเป็นของคู่กัน

.


ทั้ง Self-Esteem และ Self-Resilience

เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสร้าง

เพราะเด็กยังไม่มีความมั่นคงในตัวมากพอ

ที่จะชื่นชมตัวเองเป็น

หรือสู้ปัญหาหนักๆเป็นมาตั้งแต่กำเนิด

.


ตรงกันข้าม พ่อแม่หลายคนอาจเป็นผู้ทำลาย

Self-Esteem และ Self-Resilience ของลูก

โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page